Projekt Klimagrün Abschlusskonferenz 29.-30. September 2020

 

Závěrečná konference projektu Klimatická zeleň

Abschlusskonferenz des Projekts ATCZ142 Klimagrün

 

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

 Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel

 

29. und 30. September 2020

Spolkový dům Slavonice / Gemeinschaftshaus Slavonice

Kontakt a přihlášky / Kontakt & Registrierung

 

Martina Fišerová: martina.fiserova@prirodnizahrada.eu, tel. +420 604 590 522

Martina Petrová: martina.petrova@prirodnizahrada.eu, tel. +420 721 480 183 (v němčině / im Deutsch)

 

Program 1. dne / Programm des 1. Tages

 

Jazyky konference/Konferenzsprachen: NJ/ČJ DE/CZ

Doprava autobusem nebo vlastními auty. / Transport mit dem Bus oder mit eigenen Autos.

 

13:00        Odjezd autobusem ze Slavonic / Abfahrt mit dem Bus von Slavonice

 

13:30 - 14:45 Exkurze do zahrady Mateřské školy ve Strmilově / Exkursion in den Schulgarten des Kindergartens in Strmilov

 

15:15 - 16:45 Exkurze do Bylinkové obce Mutišov s občerstvením / Exkursion ins Kräuterdorf Mutišov mit Jause

 

17:00 - 18:00 Exkurze po veřejné zeleni Slavonic za doprovodu Miroslava Kašpara /Exkursion zu den öffentlichen Grünräumen von Slavonice mit Miroslav Kašpar

 

18:00 Ukončení 1. dne akce, přesun do hotelu, ubytování / Ende des 1. Tages der
          Veranstaltung, Check-In

 

18:30 Večeře v hotelu formou rautu / Abendessen im Hotel in Buffet-Form

 

 

 

Programu 2. dne / Programm des 2. Tages

Jazyky konference / Konferenzsprachen: NJ/ČJ DE/CZ
Moderace / Moderation: Martina Petrová a / und Christiane Hannauer

 

8:30 - 10:15 Aktivity a výstupy projektu, výhled do budoucna / Projektaktivitäten und - Outputs, Ausblick in die Zukunft
Prezentace projektových partnerů / Präsentationen der Projektpartner
Jihomoravský kraj / Südmährischer Kreis
• Denisa Pečínková, Jihomoravský kraj - Prezentace aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs
• Vít Hrdoušek, KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje, MAS Strážnicko
- Sledování výsadeb projektu Klimatická zeleň - vhodnost druhů a jejich
klimatický efekt / Beobachtung von Pflanzungen des Projekts Klimagrün
- geeignete Pflanzenarten und deren klimatische Auswirkungen
• Antonín Okénka, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko -
Prezentace aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten
und -Outputs
Dolní Rakousko / Niederösterreich
• Christiane Hannauer, Land Niederösterreich - Amt der
Niederösterreichischen Landesregierung - Prezentace aktivit a výstupů
projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs
• Martina Liehl-Rainer, „Natur im Garten" GmbH - Prezentace aktivit a
výstupů projektu / Bewusstseinsbildung in Gemeinden -
Projektaktivitäten und -Outputs
• Erwin Szlezak, Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde - Prezentace
aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -
Outputs
Jihočeský kraj / Südböhmischer Kreis
• Jan Pokorný, ENKI - Realizované a připravované vzdělávací programy
pro školy, státní správu a samosprávu na témata v souvislosti s klimatem
/ Bildungsprogramme für Schulen, staatliche Verwaltung und


Selbstverwaltung in Umsetzung und in Vorbereitung zum Thema Klima & Co.
• Martina Petrová, Přírodní zahrada z.s. - Jak na sucho v zahradě a ve
veřejné zeleni - prezentace aktivit a výstupů projektu za všechny
jihočeské partnery - Jihočeský kraj, KS NS MAS ČR Jihočeského kraje -
a jejich plány do budoucna / Wie können wir mit der Trockenheit im
Garten und in öffentlichen Grünräumen umgehen - Präsentation der
Projektaktivitäten und -Outputs aller südböhmischen Partner - Jihočeský
kraj, KS NS MAS ČR Jihočeského kraje a Přírodní zahrada z.s. - und
ihrer Pläne für die Zukunft

 

 

10:15 - 10:30 Příjezd čestných hostů a pauza s občerstvením / Eintreffen der Ehrengäste und Kaffeepause

 

 

10:30 - 11:15 Zahájení, přivítání, interview a stanoviska ke klimatické zeleni a prvkům pro ochranu půdy v ČR a v Dolním Rakousku a k projektu s příslušnými politickými zástupci regionů / Eröffnung, Begrüßung und Interview und Statement zu
Klimagrün & Bodenschutzanlagen in CZ und NÖ mit den zuständigen politischen
VertreterInnen der Regionen
• Hynek Blažek, starosta města Slavonice / Bürgermeister Stadtgemeinde
Slavonice
• Martin Eichtinger, radní Země Dolní Rakousko / Landesrat des Landes Niederösterreich
• Petr Hýbler, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje /
stellvertretender Hauptmann des Südmährischen Kreises
• Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje / stellvertretender
Hauptmann des Südböhmischen Kreises

 

11:15 - 12:00 Zasazení stromu klimatu / Pflanzung des Klimabaumes (Kulturní dům /
Kulturhaus, Svatopluka Čecha 103, Slavonice - 600 m od Spolkového domu /
600 m vom Gemeinschaftshaus)

 

 

12:00 - 13:00 Polední pauza s obědem / Mittagspause mit Mittagessen

 

 

13:00 - 14:15 Prezentace výsledků studií projektu / Präsentationen der Ergebnisse von
Projektstudien
• Karl Hillebrand, Studie „Seznam stromů adaptovaných na klimatické
změny dle stanovištních podmínek" / Studie „Standortangepasste Liste
klimawandelangepasster Bäume"
• Peter Strauβ nebo/oder Thomas Weninger, Ekosystémové služby
prvků na ochranu půdy / Ökosystemdienstleistungen von
Bodenschutzanlagen
• Jaroslav Šíma, krajinářský architekt / Landschaftsplaner - Druhy rostlin
vhodné pro zelené prostory vzhledem ke schopnosti adaptace na
klimatické změny / Geeignete Pflanzenarten für Grünräume im Hinblick
auf ihre Fähigkeit, sich an den Klimawandel anzupassen

 

14.15 - 14.30 Pauza s občerstvením / Kaffeepause

 

14:30 - 15:30 Impulsní přednášky / Impulsvorträge
• Christophorus Ableidinger, Bioforschung Austria - Výsadba dřevin
vhodných pro zemědělskou krajinu s ohledem na klima - výběr druhů
s ohledem na klima a pozitivní vlivy dřevin pro zemědělskou krajinu/


Flurgehölzpflanzungen für eine Klimafitte Landschaft - klimafitte
Artenwahl und positive Wirkungen von Flurgehölzen
• Bohdan Lojka, Český spolek pro agrolesnictví / Tschechischer Verein
für Agroforstwirtschaft - Co můžeme očekávat od agrolesnictví v ČR? /
Was können wir von der Agroforstwirtschaft in der Tschechischen
Republik erwarten?

 

 

16:00 Ukončení 2. dne akce / Ende des 2. Tages der Veranstaltung