Soil ambassador -Kurs
TERMÍN 6.3.2018 
Lektor: Ing. Záhora J. (Mendlova univerzita Brno)

Zahájení kurzu

 

Mechanismus a principy zdravého rozvoje života v pů
dě 
TERMÍN 9.3.2018 
Lektor: Ing. Badalíková B. (Výzkumný ústav pícninářský Troubsko) 
Lektor: Ing. Smatanová M. (ÚKZUZ Brno), Ing. Hejátková K. (ZERA)

OZDRAVNÝ REŽIM PŮD V OBLASTECH EROZE

půdoochranné technologie ve vazbě na půdně klimatic
ké podmínky lokalit, základní 
agrotechnika, osevní postupy, bilance živin

PŮDA A SYSTÉMY HOSPODAŘENÍ A VYUŽITÍ EXTERNÍCH ZDRO
JŮ ŽIVIN A 
ORGANICKÉ HMOTY V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 
-
technologie zpracování odpadů 
-
kvalita výstupů technologií - digestát, kompost, či
stírenské kaly, popel 
-
praktické příklady v terénu 
TERMÍN 13.3. - 14.3.2018 
Lektor: Dr. Hartl W., Ing. Záhora

OPATŘENÍ PRO ZDRAVÝ ROZVOJ PŮDY 
-
osevní postupy a současné technologické vybavení ze
mědělských podniků a jejich 
vliv na degradaci půdy - praktická opatření 
-
základní parametr produkční schopnosti půdy a zacho
vání vody v půdě - praktická 
opatření 
-
praktické příklady v terénu

MEZIPLODINY - OPATŘENÍ PROTI UTUŽENÍ PŮDY 
-
druhová skladba rostlin a jejich význam v osevním p
ostupu 
-
základní agrotechnika 
-
ekonomika 
-
praktické příklady v terénu 
TERMÍN 26.3. - 27.3.2018 
Lektor: Dr. Hartl W., Ing. Záhora J.

MONITORING KVALITY OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY V PRAXI 
-
měření ztrát živin do spodních vod, bilance humusu 
a živin 
-
opatření a základní agrotechnika 
-
praktické příklady v terénu 
TERMÍN 3.4.2018 
Lektor: Ing. Hejátková K., Ing. Zeroníková I.

HARMONIZACE POŽADAVKŮ LEGISLATIVY MŽP A MZE - OCHRA
NA PŮDY

LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY PŮDY, ODPADY, HNOJIVA,
DOTACE
Ort: Namest nad Oslavou, CZ, ZERA, z.s. Podhradí 127
 
http://www.zeraagency.eu/2-zemedelska-zimni-skola-ambasador-ochrany-
pudy.html